سایلن پرسلن 15 میل مستردنت

 ویژگی های سایل پرسلن 15 میل مستردنت – Porcelain Primer:

  • جهت کاهش کشش سطحی پرسلن
  • ایجاد قابلیت باند با کامپوزیت ترمیم روکش های شکسته یا لب پر شده پرسلن
  • بسته بندی: 15 میل
مقایسه