ویژگی های آینه یکبارمصرف آسیا :

  • دادن دید غیر مستقیم به دندانپزشک
  • عقب زدن لب ها و زبان
  • انعکاس نور به داخل دهان و مشاهده داخل دهان
  • محتویات بسته : 48 عدد
مقایسه